<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, March 17, 2004Kettingmail
Met onderstaande brief (kettingmail) kan u helpen om 20 maart aan te kondigen bij vrienden en kennissen :


Beste,

Vorig jaar kwamen maandenlang miljoenen mensen op straat om zich te verzetten tegen een oorlog in Irak. ‘Not in my name’, zo klonk het wereldwijd.

De oorlog is er desondanks gekomen en dit onder tal van voorwendsels: de Irakese massavernietigingswapens moesten worden ontmanteld en het terrorisme bestreden. Irak moest na de oorlog ook het toonbeeld worden van democratie voor het hele Midden-Oosten.

Vandaag weten we beter. Het verhaal over de massavernietigingswapens, het belangrijkste argument voor de oorlog, lijkt op niets te berusten. De wapeninspecteurs hebben er in elk geval geen gevonden. Het terrorisme dat men beweert te bestrijden, neemt niet af. Maar vooral levert de oorlog tegen Irak het bewijs dat je een democratie niet met geweld kan opleggen. De balans is triest: de Irakese bevolking leeft nog steeds onder oorlog en bezetting. Irak dreigt in een echte burgeroorlog weg te zinken. Van de beloofde democratie komt vooralsnog weinig in huis. En er is ook de economische bezetting, waarbij Irakese overheidsbedrijven worden geprivatiseerd en het werk van vakbonden wordt bemoeilijkt.

In het Midden-Oosten is vrede ver weg. Syrië prijkt nu ook op de lijst van de landen van de ‘as van het kwaad’. Israël daarentegen, de bondgenoot van de VS, kan zijn bezettingspolitiek verder zetten. Onder het mom van veiligheid wordt een enorme Apartheidsmuur gebouwd die in de Westelijke Jordaanoever grote stukken Palestijns gebied annexeert. De muur zal geen veiligheid brengen. Alleen het stopzetten van de bezetting en de erkenning van elementaire mensenrechten kunnen een einde maken aan het geweld.

Vandaag krijgt de vredesbeweging weliswaar gelijk, maar is nog niets gewonnen. Daarom ook dat vanuit het Europees Sociaal Forum een gevolg is gegeven aan de oproep van de Amerikaanse vredesbeweging om van 20 maart 2004 opnieuw een internationale dag tegen oorlog en bezetting te maken. Honderden Amerikaanse organisaties roepen in tientallen steden op tot grote manifestaties (zie www.unitedforpeace.org en www.internationalanswer.org).

Ook de Belgische vredesbeweging wil opnieuw het signaal geven dat het niet akkoord gaat met de oorlogslogica van bepaalde wereldleiders. Op dit ogenblik hebben 95 organisaties zich verenigd in het “initiatief 20 maart’. Met dit initiatief willen de aangesloten organisaties de Amerikaanse protestbeweging een extra steun in de rug geven.

Het ‘initiatief 20 maart’ roept op tot een nationale betoging in Brussel (start Brussel-Noord) met de volgende ordewoorden:

Vrede in het Midden-Oosten
Neen aan de oorlogspolitiek
Recht op zelfbeschikking en soevereiniteit
Stop de bezetting, trek de troepen terug
Geen enkele Belgische steun aan de bezetting
En u?
Maandenlang was de oorlog in Irak onderwerp nummer 1. Misschien was u één van de vele mensen die riepen ‘geen oorlog, niet in mijn naam’.

We vragen dan ook om 20 maart extra aan te kruisen in uw agenda, deel te nemen en veel mensen mee te brengen. Breng uw slogans, spandoeken, borden mee en veel muziek, poëzie, straattoneel,…. We willen er een ludieke proteststoet van maken.

Stuur dit bericht rond en overtuig familie, vrienden en kennissen om mee te doen. We willen immers gehoord en gezien worden.

Wilt u nog meer doen?
U kunt mee helpen deze mail te verspreiden, een affiche of folder aan uw raam hangen of een ‘plakronde’ organiseren in uw buurt.

We zoeken heel wat vrijwilligers die in de betoging een kleine taak willen opnemen: dragen van materiaal, onze ‘levende ordewoorden’ en uiteraard ook de ordedienst.

Ook financiële bijdrages, hoe klein ook, zijn meer dan welkom.

Alle details, folder, lijst van organisaties die meedoen, en andere vindt u op www.geenoorlog.be (NL) – www.cnapd.be (FR) en www.stopusa.be


--------------------------------------------------------------------------------

Waarom een anti-oorlogsdag op 20 maart ?
Wereldwijd roept de vredesbeweging op om deel te nemen aan de internationale anti-oorlogsdag. Op 20 maart is het één jaar geleden dat de Brits-Amerikaanse oorlogscoalitie Irak aanviel.

Waarom is het belangrijk om onze stem te laten horen ?

We willen respect voor het internationaal recht
De VS en Groot-Brittannië hebben het internationaal recht opzij gezet door een oorlog te starten tegen een ander land. Oorlog voeren is verboden. De VN-veiligheidsraad gaf geen toestemming voor een aanval op Irak, noch vormde Irak een bedreiging. Duizenden burgers zijn gedood of gewond. We weten nu dat het belangrijkste argument, het bezit van massavernietigingswapens, vals was. De minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, heeft openlijk toegegeven dat hij met de huidige informatie niet aan deze oorlog zou zijn begonnen. Hans Blix, het hoofd van de VN-wapeninspecteurs is duidelijk : de Irak-oorlog was illegaal (The Independent, 5 maart 2004). Toch gaan President Bush en Premier Blair zomaar vrijuit. We moeten tonen dat het internationaal recht niet straffeloos mag overtreden worden. Oorlog is een misdaad. Bush en Blair moeten ter verantwoording worden geroepen.

Geen massavernietigingswapens, dat geldt voor iedereen
De Irakese regering van Saddam Hoessein heeft op grote schaal massavernietigingswapens ingezet tegen Iran en de Koerden in het noorden van het land. Irak kreeg na de oorlog om Koeweit, een strak ontwapeningsregime opgelegd. Daarbij waren zo goed als alle massavernietigingswapens ontmanteld. Dat wisten we van toenmalige wapeninspecteurs en wordt ook bevestigd in de jongste berichten. Een ander land in de regio mag evenwel ongestoord en zonder inspectieregime massavernietigingswapens bezitten. In Israël liggen minstens 200 atoomwapens (bevestigd door de NAVO), met daarnaast meer dan vermoedelijk programma's voor biologische en chemische wapens (in het instituut Nes Tsiona). De ontwapening in het Midden-Oosten kan maar geloofwaardig zijn als ook Israël daartoe wordt verplicht. Groot-Brittannië en de VS, de twee landen die het hardst aandrongen op de ontmanteling van de Irakese massavernietigingswapens zijn respectievelijk eerste en derde kernmacht in de wereld. De VS ontwikkelen op dit ogenblik 'inzetbare' mini-nukes en dreigen een nieuwe wapenwedloop in gang te zetten. Hun strijd tegen massavernietigingswapens is m.a.w. hypocriet.

De bezetting moet echt stoppen
Op het eerste zicht kan de Irakese bevolking gauw het heft in eigen handen nemen. Er is een nieuwe voorlopige grondwet en er zijn verkiezingen in het vooruitzicht gesteld. Maar de VS willen nu een akkoord over permanente militaire basissen in het land. Volgens de voormalige administrateur van Irak, ex-generaal Jay Garner, waren de basissen de inzet van de inval. Irak zou Saudi-Arabië kunnen vervangen als militair steunpunt in deze olierijke regio. Daarnaast is er het grootscheeps privatiseringsprogramma van 200 belangrijke Irakese overheidsbedrijven. Het berucht geworden Order 39 van de Amerikaanse regeringsafgevaardigde Paul Bremer, maakt het daarbij mogelijk dat Irakese bedrijven en banken voor 100 procent in handen kunnen komen van buitenlandse investeerders. Voordien was dat verboden. De Irakese bevolking kreeg geen inspraak en moest noodgedwongen aanvaarden. Inmiddels zijn de privatiseringen volop aan de gang. Het oorlogsrecht (Conventie van Genève) verbiedt dergelijke bezettingspraktijken

De bezetting van Palestina moet eveneens beëindigd worden
Het Israëlisch-Palestijns conflict hangt als een zwaard van Damocles over heel het Midden-Oosten. De Palestijnen kijken al jaren aan tegen een politiek van voldongen feiten. Tal van VN-resoluties heeft Israël in de loop van zijn bestaan naast zich neergelegd. Die vragen onder meer de stopzetting van de bezetting, de ontmanteling van de nederzettingen in de Palestijnse gebieden en het recht op terugkeer en compensatie van de van hun grond verdreven Palestijnse vluchtelingen. Maar Israël doet net het omgekeerde. Premier Ariel Sharon bouwt steeds meer nieuwe woonblokken op Palestijnse grond, verbonden met aparte wegen en beschermd door duizenden Israëlische militairen. Nu laat hij een 700 km lange muur bouwen in de Palestijnse gebieden waardoor Palestijnen afgezonderd worden van hun grond, water en buren. De wereld kijkt toe en onderneemt niets om deze misdaden te stoppen. Erger nog, de VS geven Israël sinds de jaren tachtig 3 miljard dollar steun, waarvan meer dan de helft in de vorm van militaire steun. De EU weigert eveneens echte maatregelen te nemen. Israël geniet nog steeds van een voordelige Europese markttoegang, hoewel het Europees Parlement al de opschorting daarvan vroeg.

We moeten de oorlogsmachine stoppen
Kort na het aantreden van president Bush ging zijn militair budget sterk de hoogte. Het zal in 2005 420 miljard dollar bedragen, een stijging van 155 miljard dollar ten opzichte van het jaar 1998. Daarmee is de VS goed voor de helft van alle uitgaven in de wereld. De defensie-industrie - waar veel regeringsleden belangen in hebben - vaart er wel bij. Waar moet al dat militair machtsvertoon toe dienen ? Sinds 11 september hebben de VS twee grote oorlogen uitgevochten : in Afghanistan en Irak. Andere landen, zoals Iran en Syrië zijn rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigd. Officieel neemt de VS zijn verantwoordelijkheid door de verdediging van de democratie en mensenrechten op zich te nemen of te strijden tegen terrorisme en massavernietigingswapens. Maar achter deze dekmantel gaan heel wat economische belangen schuil. In Irak hebben bevriende bedrijven grote contracten in de wacht gesleept voor de heropbouw van Irak. Het is vooral de oliebevoorrading die de VS dwars zit. Een speciale VS-commissie onder leiding van Vice-president Dick Cheney gaf midden 2001 als belangrijke conclusie mee dat de energiebevoorrading de hoogste prioriteit moet zijn voor het buitenlands beleid. Zowel in Afghanistan als in Irak speelden olie of de distributie daarvan een belangrijke rol.

De Belgische regering moet woord houden : geen steun aan de oorlog of bezetting
Vorig jaar was er veel ophef over de Amerikaanse oorlogstransporten door ons land richting Irak. In het Belgisch regeerakkoord belooft de regering de herziening van de akkoorden die tijdens de Koude Oorlog in Navo-verband zijn aangegaan. In antwoord op een brief aan het anti-oorlogsplatform beloofde onder andere regeringspartner SP.a de herziening van de akkoorden zodat "België vrij kan beslissen over wapentransporten die niet onder internationaal mandaat vallen". Een jaar later komt er niets van in huis. Eind januari en begin februari waren er opnieuw grote militaire transporten richting Irak om de bezetting te kunnen handhaven. België heeft nog altijd geen duimbreed in de weg gelegd en helpt daarmee oorlog en bezetting verder steunen. Laat de regering nu maar eens die akkoorden herzien.

De Amerikaanse vredesbeweging steunen
De Amerikaanse vredesbeweging is terug van weggeweest. In de jaren zorgde ze er mee voor dat de steun van de Amerikaanse publieke opinie voor de Vietnam-oorlog verloren ging. Nu strijdt ze verbeten tegen het oorlogskabinet van president Bush. Het is de Amerikaanse vredesbeweging die opriep om van 20 maart een internationale anti-oorlogsdag te maken. In tientallen steden zijn er actie en betogingen voorzien. Inmiddels is daar in meer dan 50 landen gevolg aan gegeven. Het is een belangrijk verkiezingsjaar in de VS. De Amerikaanse vredesbeweging kan dus alle steun gebruiken.


--------------------------------------------------------------------------------

De wereld tegen oorlog en bezetting!
Op 20 maart 2004 zal in honderden steden in meer dan 50 landen betoogd worden tegen oorlog en bezetting. Hierna de lijst. Voor meer informatie kunt u terecht op de vermelde websites per land of via volgende websites : www.stopwar.org.uk/march20/index.asp , www.unitedforpeace.org en www.internationalanswer.org

Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?