<$BlogRSDUrl$>

Thursday, October 28, 2004BOMSPOTTING 
bomspottingBOMSPOTTING 04/05
Kernwapens de wereld uit

Een campagne van het Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw


Kernwapens zijn de meest destructieve wapens die ooit ontwikkeld werden. Uit het oordeel van het Internationaal gerechtshof van Den Haag is af te leiden dat het dreigen met of het gebruiken van atoomwapens onwettig is. Volledige nucleaire ontwapening is een wettelijke verplichting.

bomspotting2004. De campagne Bomspotting gaat zijn zevende jaar in. Blikvangers waren de bomspotting-acties in Kleine Brogel en op de SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. De acties van burgerlijke ongehoorzaamheid op deze twee plaatsen maken duidelijk waar het in deze campagne om draait: een verwijdering van de kernwapens uit België én een denuclearisering van de NAVO-strategie. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder het stoppen van de nucleaire strategie van de NAVO is het verwijderen van de oude kernwapens slechts een symbolische daad. Het maakt immers weinig verschil voor de 'vijand' of je hem honderd maal of vijftig maal kan vernietigen. Eén keer is voldoende. De dreiging blijft even groot.

Het Amerikaanse leger heeft zijn overzeese militaire aanwezigheid geëvalueerd en bespreekt de resultaten met de verschillende betrokken landen. De Belgische regering bespreekt dus NU de toekomst van de Amerikaanse kernwapens in België. Het is het ideale moment om de Belgische nucleaire taken af te stoten én om deze discussie aan te grijpen om de nucleaire strategie binnen de NAVO in vraag te stellen. De Bomspotters gaan door, voor nucleaire ontwapening. En als de kernwapens van Kleine Brogel, waarvan niemand officieel weet of ze er liggen, officieus zouden verdwijnen, kunnen we misschien ons eerste feestje bouwen!

bomspotting


Het belang van kernwapens
"Het gevaar voor een kernoorlog is nog nooit zo groot geweest als vandaag."
(Mohammed el Baradei, directeur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap)

Een nieuwe wedloop van massavernietigingswapens is volop aan de gang. Pakistan, India en Noord-Korea hebben kernwapens verworven en Iran is druk bezig. Het Non-proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, staat op springen! De 'oude' kernwapenstaten en met hen de NAVO-landen die beweren voor hun veiligheid te moeten schuilen onder een kernwapenparaplu, komen hun afspraken uit het Non-proliferatieverdrag niet na. Door de ondertekening van dit verdrag hebben de kernwapenmachten zich verbonden om hun kernwapenarsenaal volledig te ontwapenen. In ruil verklaarden de niet-kernwapenstaten om geen kernwapens te verwerven. De praktijk is anders. Kernwapenmachten zoals de V.S. eisen dat andere landen geen nucleaire wapens bezitten, maar intussen bewapenen ze zichzelf en ontwikkelen ze nieuwe kernwapens. Van het opgeven van de eigen nucleaire strategie is geen sprake. Met haar interventiepolitiek maken de V.S. bovendien duidelijk dat ze bereid zijn om militair in te grijpen waar ook ter wereld om hun belangen veilig te stellen. Het enige dat hen afschrikt zijn kernwapens. Voor regimes die zich bedreigd voelen de gedroomde aanleiding om er trachten te verwerven.
Ook de EU heeft een plan ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens. Met geen woord wordt gerept over de in Europa aanwezige kernwapens of over de ontwapening van de arsenalen van de kernwapenstaten. Ze zijn gericht tegen schendingen van het Non-proliferatieverdrag 'door anderen'. Zo'n actieplannen kunnen niet anders dan als fundamenteel onevenwichtig en hypocriet bestempeld worden.

Wie zegt kernwapens nodig te hebben voor zijn veiligheid is niet goed geplaatst om anderen deze te ontzeggen.
Nucleaire ontwapening moet opnieuw op de internationale politieke agenda wil het Non-proliferatieverdrag nog toekomst hebben. Een stap hierin is de denuclearisering van de NAVO-strategie. Zolang de NAVO beweert kernwapens nodig te hebben voor zijn veiligheid, hebben NAVO-lidstaten als België weinig geloofwaardigheid om andere landen deze wapens te ontzeggen. 2005 is een cruciaal jaar, dan vindt de Toetsingsconferentie (Review Conference) van het Non-proliferatieverdrag plaats. Het is alle hens aan dek voor nucleaire ontwapening.

bomspotting


Wat kunnen wij vanuit België?
"Iedereen die weet heeft van illegale activiteiten en de mogelijkheid heeft hiertegen op te komen, is volgens de internationale rechtsregels een potentieel misdadiger, tenzij die persoon maatregelen neemt om de misdaad te voorkomen"
(Uit het vonnis van het Tokyo-tribunaal, waar net als op het Nürnberg-tribunaal, oorlogsmisdadigers uit WO II vervolgd werden.)

België heeft kernwapens op haar grondgebied. België beslist mee over de kernwapenstrategie van de NAVO en op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België worden de militaire plannen met de NAVO-kernwapens voorbereid.
Op 8 juli 1996 verklaarde het Internationaal Gerechtshof van Den Haag dat het dreigen met en het gebruiken van kernwapens onwettig is. Tot vandaag weigert België zich in regel te stellen met het Internationaal recht. Duizenden Belgen dienden een klacht in tegen het illegale kernwapenbeleid. Tientallen regionale groepen organiseerden voorbereidende trainingen geweldloze actie, infomomenten, benefieten, ... Duizenden mensen stapten zonder toestemming over de omheining van de militaire basis van Kleine Brogel of op de terreinen van SHAPE om het gebruik van kernwapens te verhinderen. Door het confronterende karakter van de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid kon de overheid onmogelijk de Bomspotting-campagne negeren. Repressie was het antwoord op de vraag naar dialoog. Maar de campagne ging door, volledig geweldloos, de steun werd groter. De overheid moest het geweer van schouder veranderen. Vandaag slaagt onze regering erin om met massale politie-inzet de acties te reduceren tot 'een probleem van openbare orde'. Einde discussie.
De Bomspotting-campagne heeft er wel voor gezorgd dat de kernwapens in België een politiek netelig probleem zijn geworden. Geen enkele politieke partij verdedigt nog de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied, integendeel. Maar geen enkele politieke partij durft het engagement op te nemen om de kernwapens effectief te verwijderen en te pleiten voor een denuclearisering van de NAVO.
Het confronterend karakter van onze geweldloze acties is de hefboom waarmee we kernwapens op de politieke agenda houden. We moeten nieuwe stappen zetten om effectieve politieke druk uit te oefenen.

bomspotting


Daarom BOMSPOTTING 2004 - 2005:

Vanaf het najaar 2004: een reeks kleinere, onaangekondigde Bomspotting-acties gericht op nucleaire ontwapening, dwingt de overheid om het kernwapendebat aan te gaan. Door op verschillende tijdstippen en onaangekondigd actie te voeren, wordt de campagne onvoorspelbaar. De acties blijven strikt geweldloos. De deelnemers kiezen zelf het juridische risico dat ze willen lopen en worden ondersteund met een training geweldloze actie.
zaterdag 27 november 2004: Iedereen Bomspotter, honderden mensen stappen naar hun plaatselijke politiekantoor om zich aan te geven als medeplichtige aan de bomspotting-acties. Iedereen kan deelnemen en een brede publieke ondersteuning wordt zichtbaar.
zaterdag 16 april 2005: BOMSPOTTING XL vlak voor de NPT Review Conference, een grootschalige, internationale Bomspotting op de verschillende plaatsen in België die iets met de kernwapens te maken hebben: het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, SHAPE in Bergen en de militaire basis in Kleine Brogel . Op drie plaatsen tegelijk massaal en geweldloos actievoeren is voor de overheid moeilijk te beheersen. Bomspotting XL wordt geen probleem van openbare orde maar brengt de overheid terug naar de essentie: het probleem van de kernwapens.
Ons onderhandelingsteam voor nucleaire ontwapening zal in 2004 en in 2005 regelmatig contact opnemen met de verschillende bevoegde overheden om een dialoog mogelijk te maken over een kernwapenvrije NAVO. Het team zal parlementsleden ondersteunen die initiatieven ondernemen die leiden tot nucleaire ontwapening.
Bombspotting - Bombespotting gaat internationaal! We gaan op zoek naar internationale ondersteuning en trachten de Bomspotting te laten uitgroeien tot een Europese campagne.

bomspotting


In 2005 moet internationale nucleaire ontwapening een politiek niet te negeren thema zijn.
Het Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw kunnen dit niet alleen. Daarom vragen we het Belgische brede middenveld om de Bomspotting-acties te ondersteunen èn om zelf activiteiten rond nucleaire ontwapening te organiseren.

bomspottingEen campagne van Forum voor Vredesactie en Bomspotting vzw


bomspottingComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?